skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing to Visible and Invisible Targets

Flack, Zoe ; Naylor, Martha ; Leavens, David

Journal of Nonverbal Behavior, Jun 2018, Vol.42(2), pp.221-236 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01915886 ; E-ISSN: 15733653 ; DOI: 10.1007/s10919-017-0270-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing to Visible and Invisible Targets

Flack, Zoe ; Naylor, Martha ; Leavens, David

Journal of Nonverbal Behavior, 2018, Vol.42(2), pp.221-236 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0191-5886 ; E-ISSN: 1573-3653 ; DOI: 10.1007/s10919-017-0270-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing to Visible and Invisible Targets

Flack, Zoe M ; Naylor, Martha ; Leavens, David A

Journal of Nonverbal Behavior, 2018, Vol.42(2), p.221-236 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0191-5886 ; DOI: 10.1007/s10919-017-0270-3 ; PMCID: 5834578 ; PMID: 29527081

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing to Visible and Invisible Targets

Flack, Zoe M ; Naylor, Martha ; Leavens, David A

Journal of nonverbal behavior, 2018, Vol.42(2), pp.221-236 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0191-5886 ; PMID: 29527081 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10919-017-0270-3

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing to Visible and Invisible Targets.(Report)

Flack, Zoe M. ; Naylor, Martha ; Leavens, David A.

Journal of Nonverbal Behavior, 2018, Vol.42(2), p.221(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0191-5886 ; DOI: 10.1007/s10919-017-0270-3

Toàn văn sẵn có

6
Pointing to Visible and Invisible Targets
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing to Visible and Invisible Targets

Flack, Zoe M. ; Naylor, Martha ; Leavens, David A.

Journal of Nonverbal Behavior, 6/2018, Vol.42(2), pp.221-236 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0191-5886 ; E-ISSN: 1573-3653 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10919-017-0270-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...