skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of different Brazilian citrus by-products as source of natural antioxidants

Barbosa, Paula ; Ruviaro, Amanda ; Macedo, Gabriela

Food Science and Biotechnology, 2018, Vol.27(5), pp.1301-1309 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1226-7708 ; E-ISSN: 2092-6456 ; DOI: 10.1007/s10068-018-0383-4

Toàn văn sẵn có

2
Comparison of different Brazilian citrus by-products as source of natural antioxidants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of different Brazilian citrus by-products as source of natural antioxidants

Barbosa, Paula de Paula Menezes ; Ruviaro, Amanda Roggia ; Macedo, Gabriela Alves

Food Science and Biotechnology, 10/2018, Vol.27(5), pp.1301-1309 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1226-7708 ; E-ISSN: 2092-6456 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10068-018-0383-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of different Brazilian citrus by-products as source of natural antioxidants

Barbosa, Paula De Paula Menezes ; Ruviaro, Amanda Roggia ; Macedo, Gabriela Alves

Food science and biotechnology, October 2018, Vol.27(5), pp.1301-1309 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2092-6456 ; PMID: 30319838 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10068-018-0383-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of different Brazilian citrus by-products as source of natural antioxidants.(Report)

Barbosa, Paula de Paula Menezes ; Ruviaro, Amanda Roggia ; Macedo, Gabriela Alves

Food Science and Biotechnology, 2018, Vol.27(5), p.1301(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1226-7708 ; DOI: 10.1007/s10068-018-0383-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...