skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of contactless human-machine interface for robotic surgical training

Despinoy, Fabien ; Zemiti, Nabil ; Forestier, Germain ; Sánchez, Alonso ; Jannin, Pierre ; Poignet, Philippe

International journal of computer assisted radiology and surgery, January 2018, Vol.13(1), pp.13-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1861-6429 ; PMID: 28914409 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11548-017-1666-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of contactless human–machine interface for robotic surgical training

Despinoy, Fabien ; Zemiti, Nabil ; Forestier, Germain ; Sánchez, Alonso ; Jannin, Pierre ; Poignet, Philippe

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2018, Vol.13(1), pp.13-24 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-017-1666-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of contactless human--machine interface for robotic surgical training.(Report)

Despinoy, Fabien ; Zemiti, Nabil ; Forestier, Germain ; Saaaaaea Nchez, Alon ; Jannin, Pierre ; Poignet, Philippe

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2018, Vol.13(1), p.13(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1861-6410 ; DOI: 10.1007/s11548-017-1666-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Contactless Human-Machine Interface for Robotic Surgical Training

Despinoy, Fabien ; Zemiti, Nabil ; Forestier, Germain ; Sanchez Secades, Luis Alonso ; Jannin, Pierre ; Poignet, Philippe

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, January 2018, Vol.13(1), pp.13-24 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-017-1666-6

Toàn văn sẵn có

5
Evaluation of contactless human–machine interface for robotic surgical training
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of contactless human–machine interface for robotic surgical training

Despinoy, Fabien ; Zemiti, Nabil ; Forestier, Germain ; Sánchez, Alonso ; Jannin, Pierre ; Poignet, Philippe

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 9/15/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11548-017-1666-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...