skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of compositionally tunable localized surface plasmon resonances (LSPRs) of a series of indium tin oxide nanocrystals prepared by one-step solvothermal synthesis

Li, Qianwen ; Lei, Shujun ; Li, Yali ; Wang, Yanan ; Zhao, Bing ; Ruan, Weidong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(4), pp.2918-2927 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3050-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of compositionally tunable localized surface plasmon resonances (LSPRs) of a series of indium tin oxide nanocrystals prepared by one-step solvothermal synthesis.(Chemical Routes to Materials)

Li, Qianwen ; Lei, Shujun ; Li, Yali ; Wang, Yanan ; Zhao, Bing ; Ruan, Weidong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(4), p.2918(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3050-5

Toàn văn sẵn có

3
Investigation of compositionally tunable localized surface plasmon resonances (LSPRs) of a series of indium tin oxide nanocrystals prepared by one-step solvothermal synthesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of compositionally tunable localized surface plasmon resonances (LSPRs) of a series of indium tin oxide nanocrystals prepared by one-step solvothermal synthesis

Li, Qianwen ; Lei, Shujun ; Li, Yali ; Wang, Yanan ; Zhao, Bing ; Ruan, Weidong

Journal of Materials Science, 2/2019, Vol.54(4), pp.2918-2927 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-3050-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...