skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestrality and Mosaicism of Giant Viruses Supporting the Definition of the Fourth TRUC of Microbes

Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard ; Sharma, Vikas ; Nasir, Arshan ; Pontarotti, Pierre ; Caetano-Anolles, Gustavo ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Frontiers in Microbiology, 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1664-302X ; E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02668

Truy cập trực tuyến

2
Ancestrality and Mosaicism of Giant Viruses Supporting the Definition of the Fourth TRUC of Microbes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestrality and Mosaicism of Giant Viruses Supporting the Definition of the Fourth TRUC of Microbes

Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard ; Sharma, Vikas ; Nasir, Arshan ; Pontarotti, Pierre ; Caetano-Anollés, Gustavo ; Raoult, Didier

Frontiers in Microbiology, 11/27/2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2018.02668

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestrality and Mosaicism of Giant Viruses Supporting the Definition of the Fourth TRUC of Microbes

Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard ; Sharma, Vikas ; Nasir, Arshan ; Pontarotti, Pierre ; Caetano-Anollés, Gustavo ; Raoult, Didier

Frontiers in microbiology, 2018, Vol.9, pp.2668 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1664-302X ; PMID: 30538677 Version:1 ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02668

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestrality and Mosaicism of Giant Viruses Supporting the Definition of the Fourth TRUC of Microbes

Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard ; Sharma, Vikas ; Nasir, Arshan ; Pontarotti, Pierre ; Caetano-Anollés, Gustavo ; Raoult, Didier

Frontiers in Microbiology, 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02668 ; PMCID: 6277510 ; PMID: 30538677

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestrality and Mosaicism of Giant Viruses Supporting the Definition of the Fourth TRUC of Microbes

Philippe Colson ; Anthony Levasseur ; Bernard La Scola ; Vikas Sharma ; Vikas Sharma ; Arshan Nasir ; Arshan Nasir ; Pierre Pontarotti ; Pierre Pontarotti ; Gustavo Caetano-Anollés ; Didier Raoult

Frontiers in microbiology, 01 November 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02668

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...