skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sociolinguistic perspective on Roma group names in Transylvania

Urech, Evelyne ; Van Den Heuvel, Wilco

Romani Studies, 2011, Vol.21(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15280748 ; E-ISSN: 17572274

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sociolinguistic perspective on Roma group names in Transylvania.(Report)

Urech, Evelyne ; Van Den Heuvel, Wilco

Romani Studies, Oct, 2011, Vol.21(2), p.144(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1528-0748

Toàn văn không sẵn có

3
A sociolinguistic perspective on Roma group names in Transylvania
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sociolinguistic perspective on Roma group names in Transylvania

Urech, Evelyne ; Van Den Heuvel, Wilco

Romani Studies, 01/2011, Vol.21(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1528-0748 ; E-ISSN: 1757-2274 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3828/rs.2011.6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...