skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using virtual human technology to provide immediate feedback about participants' use of demographic cues and knowledge of their cue use

Wandner, Laura D ; Letzen, Janelle E ; Torres, Calia A ; Lok, Benjamin ; Robinson, Michael E

The journal of pain : official journal of the American Pain Society, November 2014, Vol.15(11), pp.1141-1147 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1528-8447 ; PMID: 25124965 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpain.2014.08.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Virtual Human Technology to Provide Immediate Feedback About Participants' Use of Demographic Cues and Knowledge of Their Cue Use

Wandner, Laura D. ; Letzen, Janelle E. ; Torres, Calia A. ; Lok, Benjamin ; Robinson, Michael E.

Journal of Pain, Nov, 2014, Vol.15(11), p.1141(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1526-5900

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Virtual Human Technology to Provide Immediate Feedback About Participants' Use of Demographic Cues and Knowledge of Their Cue Use

Wandner, Laura D. ; Letzen, Janelle E. ; Torres, Calia A. ; Lok, Benjamin ; Robinson, Michael E.

Journal of Pain, Nov, 2014, Vol.15(11), p.1141(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1526-5900

Toàn văn sẵn có

4
Using Virtual Human Technology to Provide Immediate Feedback About Participants′ Use of Demographic Cues and Knowledge of Their Cue Use
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Virtual Human Technology to Provide Immediate Feedback About Participants′ Use of Demographic Cues and Knowledge of Their Cue Use

Wandner, Laura D. ; Letzen, Janelle E. ; Torres, Calia A. ; Lok, Benjamin ; Robinson, Michael E.

The Journal of Pain, 11/2014, Vol.15(11), pp.1141-1147 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15265900 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2014.08.001

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Virtual Human Technology to Provide Immediate Feedback About Participants′ Use of Demographic Cues and Knowledge of Their Cue Use

Wandner, Laura D ; Letzen, Janelle E ; Torres, Calia A ; Lok, Benjamin ; Robinson, Michael E

Journal of Pain, November 2014, Vol.15(11), pp.1141-1147 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1526-5900 ; E-ISSN: 1528-8447 ; DOI: 10.1016/j.jpain.2014.08.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...