skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for methyl transfer by a radical SAM enzyme.(REPORTS)(S-adenosyl-L-methionine)(Author abstract)(Report)

Boal, Amie K. ; Grove, Tyler L. ; Mclaughlin, Monica I. ; Yennawar, Neela H. ; Booker, Squire J. ; Rosenzweig, Amy C.

Science, May 27, 2011, Vol.332(6033), p.1089(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for methyl transfer by a radical SAM enzyme.(REPORTS)(S-adenosyl-L-methionine)(Author abstract)(Report)

Boal, Amie K. ; Grove, Tyler L. ; Mclaughlin, Monica I. ; Yennawar, Neela H. ; Booker, Squire J. ; Rosenzweig, Amy C.

Science, May 27, 2011, Vol.332(6033), p.1089(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Methyl Transfer by a Radical SAM Enzyme

Boal, Amie K. ; Grove, Tyler L. ; Mclaughlin, Monica I. ; Yennawar, Neela H. ; Booker, Squire J. ; Rosenzweig, Amy C.

Science, 27 May 2011, Vol.332(6033), pp.1089-1092 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Methyl Transfer by a Radical SAM Enzyme

Boal, Amie K. ; Grove, Tyler L. ; Mclaughlin, Monica I. ; Yennawar, Neela H. ; Booker, Squire J. ; Rosenzweig, Amy C.

Science, 27 May 2011, Vol.332(6033), pp.1089-1092 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Structural Basis for Methyl Transfer by a Radical SAM Enzyme
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Methyl Transfer by a Radical SAM Enzyme

Boal, A. K. ; Grove, T. L. ; Mclaughlin, M. I. ; Yennawar, N. H. ; Booker, S. J. ; Rosenzweig, A. C.

Science, 05/27/2011, Vol.332(6033), pp.1089-1092 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1205358

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for methyl transfer by a radical SAM enzyme

Boal, Amie K ; Grove, Tyler L ; Mclaughlin, Monica I ; Yennawar, Neela H ; Booker, Squire J ; Rosenzweig, Amy C

Science (New York, N.Y.), 27 May 2011, Vol.332(6033), pp.1089-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21527678 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1205358

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...