skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial

Pavord, Ian D ; Korn, Stephanie ; Howarth, Peter ; Bleecker, Eugene R ; Buhl, Roland ; Keene, Oliver N ; Ortega, Hector ; Chanez, Pascal

The Lancet, 18 August 2012, Vol.380(9842), pp.651-659 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60988-X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial

Pavord , Ian D ; Korn , Stephanie ; Howarth , Peter ; Bleecker , Eugene R ; Buhl , Roland ; Keene , Oliver N ; Ortega , Hector ; Chanez , Pascal

lancet, 2012, Vol.380(9842), pp.651-659 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial.(Report)

The Lancet, August 18, 2012, Vol.380(9842), p.651(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial.(Report)

The Lancet, August 18, 2012, Vol.380(9842), p.651(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

5
Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial

Pavord, Ian D ; Korn, Stephanie ; Howarth, Peter ; Bleecker, Eugene R ; Buhl, Roland ; Keene, Oliver N ; Ortega, Hector ; Chanez, Pascal

The Lancet, 08/2012, Vol.380(9842), pp.651-659 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60988-X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial

Pavord, Ian D ; Korn, Stephanie ; Howarth, Peter ; Bleecker, Eugene R ; Buhl, Roland ; Keene, Oliver N ; Ortega, Hector ; Chanez, Pascal

Lancet (London, England), 18 August 2012, Vol.380(9842), pp.651-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 22901886 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60988-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...