skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controls on accumulation and soil solution partitioning of heavy metals across upland sites in United Kingdom (UK).(Report)

Zia, Afia ; van Den Berg, Leon ; Ahmad, Muhammad Nauman ; Riaz, Muhammad ; Zia, Dania ; Ashmore, Mike

Journal of Environmental Management, Sept 15, 2018, Vol.222, p.260 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.076

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controls on accumulation and soil solution partitioning of heavy metals across upland sites in United Kingdom (UK)

Zia, Afia ; van Den Berg, Leon ; Ahmad, Muhammad Nauman ; Riaz, Muhammad ; Zia, Dania ; Ashmore, Mike

Journal of Environmental Management, 15 September 2018, Vol.222, pp.260-267 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.076

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controls on accumulation and soil solution partitioning of heavy metals across upland sites in United Kingdom (UK)

Zia, Afia ; Van Den Berg, Leon ; Ahmad, Muhammad Nauman ; Riaz, Muhammad ; Zia, Dania ; Ashmore, Mike

Journal of environmental management, 15 September 2018, Vol.222, pp.260-267 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8630 ; PMID: 29860119 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.076

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...