skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dramatic True Story of the Frame Default

Lifschitz, Vladimir

Journal of Philosophical Logic, 2015, Vol.44(2), pp.163-176 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-3611 ; E-ISSN: 1573-0433 ; DOI: 10.1007/s10992-014-9332-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dramatic True Story of the Frame Default.(Report)

Lifschitz, Vladimir

Journal of Philosophical Logic, 2015, Vol.44(2), p.163(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3611

Toàn văn sẵn có

3
The Dramatic True Story of the Frame Default
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dramatic True Story of the Frame Default

Lifschitz, Vladimir

Journal of Philosophical Logic, 4/2015, Vol.44(2), pp.163-176 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-3611 ; E-ISSN: 1573-0433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10992-014-9332-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dramatic True Story of the Frame Default

Lifschitz, Vladimir

Journal of Philosophical Logic, Apr 2015, Vol.44(2), pp.163-176 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00223611 ; E-ISSN: 15730433 ; DOI: 10.1007/s10992-014-9332-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...