skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On personalized cloud service provisioning for mobile users using adaptive and context-aware service composition

Badidi, Elarbi ; Atif, Yacine ; Sheng, Quan ; Maheswaran, Muthucumaru

Computing. Archives for Informatics and Numerical Computation, Apr 2019, Vol.101(4), pp.291-318 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0010485X ; E-ISSN: 14365057 ; DOI: 10.1007/s00607-018-0631-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On personalized cloud service provisioning for mobile users using adaptive and context-aware service composition

Badidi, Elarbi ; Atif, Yacine ; Sheng, Quan ; Maheswaran, Muthucumaru

Computing, 2019, Vol.101(4), pp.291-318 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0010-485X ; E-ISSN: 1436-5057 ; DOI: 10.1007/s00607-018-0631-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Personalized Cloud Service Provisioning for Mobile Users Using Adaptive and Context-Aware Service Composition

Badidi, Elarbi ; Atif, Yacine ; Sheng, Michael Z. ; Maheswaran, Muthucumaru; Distribuerade realtidssystem (DRTS), Distributed Real-Time Systems, Institutionen för informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi

Computing, 2018, Vol. 101(4), pp. 291-318 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0010-485X ; DOI: 10.1007/s00607-018-0631-8

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Personalized Cloud Service Provisioning for Mobile Users Using Adaptive and Context-Aware Service Composition

Badidi, Elarbi ; Atif, Yacine ; Sheng, Michael Z. ; Maheswaran, Muthucumaru

Computing, 2018, Vol.101(4), pp.291-318 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0010-485X ; ISSN: 0010-485X ; DOI: 10.1007/s00607-018-0631-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On personalized cloud service provisioning for mobile users using adaptive and context-aware service composition.(Report)

Badidi, Elarbi ; Atif, Yacine ; Sheng, Quan Z. ; Maheswaran, Muthucumaru

Computing, 2019, Vol.101(4), p.291(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-485X ; DOI: 10.1007/s00607-018-0631-8

Toàn văn sẵn có

6
On personalized cloud service provisioning for mobile users using adaptive and context-aware service composition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On personalized cloud service provisioning for mobile users using adaptive and context-aware service composition

Badidi, Elarbi ; Atif, Yacine ; Sheng, Quan Z. ; Maheswaran, Muthucumaru

Computing, 4/2019, Vol.101(4), pp.291-318 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0010-485X ; E-ISSN: 1436-5057 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00607-018-0631-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...