skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is education the mechanism through which family background affects economic outcomes? A generalised approach to mediation analysis

Mendolia, Silvia ; Siminski, Peter

Economics of Education Review, August 2017, Vol.59, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2017.05.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is education the mechanism through which family background affects economic outcomes? A generalised approach to mediation analysis.(Report)

Mendolia, Silvia ; Siminski, Peter

Economics of Education Review, 2017, Vol.59, p.1 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0272-7757 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2017.05.001

Toàn văn sẵn có

3
Is education the mechanism through which family background affects economic outcomes? A generalised approach to mediation analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is education the mechanism through which family background affects economic outcomes? A generalised approach to mediation analysis

Mendolia, Silvia ; Siminski, Peter

Economics of Education Review, 08/2017, Vol.59, C, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02727757 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.05.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...