skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Role of Civic Engagement for Men’s Health and Well Being in Norway—A Contribution to Public Health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Civic Engagement for Men’s Health and Well Being in Norway—A Contribution to Public Health

Goth, Us ; Småland, E

European Journal of Public Health, 10/01/2014, Vol.24(suppl_2) [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cku161.127

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Civic Engagement Mens Health and Well Being - senior citizens within cultural heritage

Goth, Ursula-Georgine Småland ; Småland, Erik

European Journal of Public Health 2014(24) [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1093/eurpub/cku161.127

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...