skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance characterization of CSMA/CA adapted multi-user MIMO aware MAC in WLANs

Thapa, Anup ; Pudasaini, Subodh ; Shin, Seokjoo

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2011, Vol.2011(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-141

Toàn văn sẵn có

2
Performance characterization of CSMA/CA adapted multi-user MIMO aware MAC in WLANs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance characterization of CSMA/CA adapted multi-user MIMO aware MAC in WLANs

Thapa, Anup ; Pudasaini, Subodh ; Shin, Seokjoo

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 12/2011, Vol.2011(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1687-1499-2011-141

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance characterization of CSMA/CA adapted multi-user MIMO aware MAC in WLANs

Thapa, Anup ; Pudasaini, Subodh ; Shin, Seokjoo

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Oct 2011, Vol.2011, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-141

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...