skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of microstructure and microhardness in a biomedical Ti-35Nb-7Zr-5Ta alloy.(Original Paper)

Hendrickson, M. ; Mantri, S. A. ; Ren, Y. ; Alam, T. ; Soni, V. ; Gwalani, B. ; Styles, M. ; Choudhuri, D. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(6), p.3062(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0591-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of microstructure and microhardness in a biomedical Ti–35Nb–7Zr–5Ta alloy

Hendrickson, M. ; Mantri, S. ; Ren, Y. ; Alam, T. ; Soni, V. ; Gwalani, B. ; Styles, M. ; Choudhuri, D. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(6), pp.3062-3073 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0591-3

Toàn văn sẵn có

3
The evolution of microstructure and microhardness in a biomedical Ti–35Nb–7Zr–5Ta alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of microstructure and microhardness in a biomedical Ti–35Nb–7Zr–5Ta alloy

Hendrickson, M. ; Mantri, S. A. ; Ren, Y. ; Alam, T. ; Soni, V. ; Gwalani, B. ; Styles, M. ; Choudhuri, D. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 3/2017, Vol.52(6), pp.3062-3073 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-016-0591-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...