skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjective HRTF evaluations for obtaining global similarity metrics of assessors and assessees

Andreopoulou, Areti ; Katz, Brian

Journal on Multimodal User Interfaces, 2016, Vol.10(3), pp.259-271 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0214-y

Toàn văn sẵn có

2
Subjective HRTF evaluations for obtaining global similarity metrics of assessors and assessees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjective HRTF evaluations for obtaining global similarity metrics of assessors and assessees

Andreopoulou, Areti ; Katz, Brian F. G.

Journal on Multimodal User Interfaces, 9/2016, Vol.10(3), pp.259-271 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-016-0214-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjective HRTF evaluations for obtaining global similarity metrics of assessors and assessees.(Report)

Andreopoulou, Areti ; Katz, Brian F. G.

Journal on Multimodal User Interfaces, 2016, Vol.10(3), p.259(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0214-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjective HRTF evaluations for obtaining global similarity metrics of assessors and assessees

Andreopoulou, Areti ; Katz, Brian F.G

Journal on Multimodal User Interfaces, September 2016, Vol.10(3), pp.259-271 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0214-y

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...