skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judging crowds’ size by ear and by eye in virtual reality

Taffou, Marine ; Ondřej, Jan ; O’Sullivan, Carol ; Warusfel, Olivier ; Viaud-Delmon, Isabelle

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(1), pp.57-65 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0228-5

Toàn văn sẵn có

2
Judging crowds’ size by ear and by eye in virtual reality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judging crowds’ size by ear and by eye in virtual reality

Taffou, Marine ; Ondřej, Jan ; O’sullivan, Carol ; Warusfel, Olivier ; Viaud-Delmon, Isabelle

Journal on Multimodal User Interfaces, 3/2017, Vol.11(1), pp.57-65 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-016-0228-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judging crowds' size by ear and by eye in virtual reality

Taffou, Marine ; Ondřej, Jan ; O 'Sullivan, Carol ; Warusfel, Olivier ; Viaud-Delmon, Isabelle

Journal on Multimodal User Interfaces, August 2016 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0228-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...