skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface façades: towards fully adaptable user interfaces

Stuerzlinger, Wolfgang ; Chapuis, Olivier ; Phillips, Dusty ; Roussel, Nicolas

Proceedings of the 19th annual ACM symposium on user interface software and technology, 15 October 2006, pp.309-318

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 1595933131 ; ISBN: 9781595933133 ; DOI: 10.1145/1166253.1166301

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Façades: Towards Fully Adaptable User Interfaces

Stuerzlinger, Wolfgang ; Chapuis, Olivier ; Phillips, Dusty ; Roussel, Nicolas

UIST '06: ACM Symposium on User Interface Software and Technology, October 2006, pp.309-318

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/1166253.1166301

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...