skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing kinetic interactions for Organic User Interfaces

Parkes, Amanda ; Poupyrev, Ivan ; Ishii, Hiroshii

Communications of the ACM, June, 2008, Vol.51(6), p.58(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI world

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2011, Vol.54(12), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2043174.2043181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Natural' search user interfaces

Hearst, Marti

Communications of the ACM, 01 November 2011, Vol.54(11), pp.60-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2018396.2018414

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next generation of GPS navigation systems

Huang, J ; Tsai, C ; Huang, S

Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.84-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability implications of organic user interface technologies: an inky problem

Blevis, Eli

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.56-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer interfaces for communication and control

Mcfarland, Dennis ; Wolpaw, Jonathan

Communications of the ACM, 01 May 2011, Vol.54(5), pp.60-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1941487.1941506

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UX design and agile: a natural fit?(Practice)(ACM Case Study)(user experience)(Discussion)

Anonymous;

Communications of the ACM, Jan, 2011, Vol.54(1), p.54(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptual user interfaces (introduction)

Turk, Matthew ; Robertson, George

Communications of the ACM, 01 March 2000, Vol.43(3), pp.32-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/330534.330535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking to machines.(News / Technology)(voice recognition programs)

Geller, Tom

Communications of the ACM, April, 2012, Vol.55(4), p.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tangible user interface and its evolution

Ishii, Hiroshi

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.32-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for multimodal user interface design

Reeves, Leah ; Lai, Jennifer ; Larson, James ; Oviatt, Sharon ; Balaji, T ; Buisine, Stéphanie ; Collings, Penny ; Cohen, Phil ; Kraal, Ben ; Martin, Jean-Claude ; Mctear, Michael ; Raman, TV ; Stanney, Kay ; Su, Hui ; Wang, Qian

Communications of the ACM, 01 January 2004, Vol.47(1), pp.57-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/962081.962106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfaces for the ordinary user: can we hide too much?

Olsen, Kai ; Malizia, Alessio

Communications of the ACM, 01 January 2012, Vol.55(1), pp.38-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2063176.2063192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless interaction in surgery

O'Hara, Kenton ; Gonzalez, Gerardo ; Sellen, Abigail ; Penney, Graeme ; Varnavas, Andreas ; Mentis, Helena ; Criminisi, Antonio ; Corish, Robert ; Rouncefield, Mark ; Dastur, Neville ; Carrell, Tom

Communications of the ACM, 01 January 2014, Vol.57(1), pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2541883.2541899

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do you feel?: your computer knows

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 January 2014, Vol.57(1), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2555809

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces: Disappearing, Dissolving, and Evolving.(Technology Information)(Column)

Van Dam, Andries

Communications of the ACM, March, 2001, Vol.44(3), p.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive User Interfaces.(AUIs are computing interfaces that are sensitive to a user's attention)(Special Section: Attentive User Interfaces)(Editorial)(Cover Story)

Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, March, 2003, Vol.46(3), p.30(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than a mouse

Savage, Neil

Communications of the ACM, 01 November 2013, Vol.56(11), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2524713.2524719

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soylent: a word processor with a crowd inside

Bernstein, Michael ; Little, Greg ; Miller, Robert ; Hartmann, Björn ; Ackerman, Mark ; Karger, David ; Crowell, David ; Panovich, Katrina

Communications of the ACM, 23 July 2015, Vol.58(8), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2791285

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERCEPTUAL BANDWITH.(user interfaces)(Technology Information)

Reeves, Byron ; Nass, Clifford

Communications of the ACM, March, 2000, Vol.43(3), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.243  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (103)
 2. 1992đến1997  (328)
 3. 1998đến2003  (350)
 4. 2004đến2010  (247)
 5. Sau 2010  (230)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crawford, Diane
 2. Press, Larry
 3. Shneiderman, Ben
 4. Denning, Peter
 5. Denning, Peter J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...