skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High Resolution Spectroscopy of 16N_Lambda by Electroproduction

Cusanno, F ; Urciuoli, G ; Acha, A ; Ambrozewicz, P ; Aniol, K ; Baturin, P ; Bertin, P ; Benaoum, H ; Blomqvist, K ; Boeglin, W ; Breuer, H ; Brindza, P ; Bydzovsky, P ; Camsonne, A ; Chang, C ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Coman; Zorn, C (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 12, 2009 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.202501

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...