skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Soil-specific limitations for access and analysis of soil microbial communities by metagenomics

Lombard, Nathalie ; Prestat, Emmanuel ; Van Elsas, Jan Dirk ; Simonet, Pascal

FEMS Microbiology Ecology, October 2011, Vol.78(1), pp.31-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2011.01140.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...