skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Human quality treatment" five organizational levels

Melé Carné, Domènec

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    "Human quality treatment" five organizational levels
  • Tác giả: Melé Carné, Domènec
  • Là 1 phần của: Journal of business ethics
  • Năm xuất bản: 2014
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0167-4544

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...