skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Rise and Fall of the Brezhnev Doctarine in Soviet Foreign Policy.(Book Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, Spring, 2004, Vol.63(1), p.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Rise and Fall of the Brezhnev Doctarine in Soviet Foreign Policy.(Book Review)
  • Tác giả: Baev, Pavel
  • Chủ đề: Ouimet, Matthew J.
  • Là 1 phần của: Slavic Review, Spring, 2004, Vol.63(1), p.199-200
  • Mô tả: Baev reviews The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy by Matthew J. Ouimet.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0037-6779

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...