skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health protection as a citizen's right

Bárcena, Alicia

The Lancet, 04 April 2015, Vol.385(9975), pp.e29-e30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61771-2

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Health protection as a citizen's right
  • Tác giả: Bárcena, Alicia
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: The Lancet, 04 April 2015, Vol.385(9975), pp.e29-e30
  • Mô tả: It is therefore no surprise that countries in the Latin American and Caribbean region have done much to guarantee health protection for their citizens. However, despite these efforts, the region still has large deficits in access to health-care systems.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61771-2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...