skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metronidazole validates drugs targeting hypoxic bacteria for improved treatment of tuberculosis

Zhang, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/28/2012, Vol.109(35), pp.13890-13891 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1211081109

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Metronidazole validates drugs targeting hypoxic bacteria for improved treatment of tuberculosis
  • Tác giả: Zhang, Y.
  • Chủ đề: Sciences (General)
  • Là 1 phần của: Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/28/2012, Vol.109(35), pp.13890-13891
  • Mô tả: Author contributions: Y.Z. wrote the paper.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1211081109

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...