skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Topics in Strangeness Nuclear Physics

Berlin ; New York : Springer, c2007. - (539.7 TOP 2007) - ISBN3-540-72038-3;ISBN9786610960187;ISBN1-280-96018-3;ISBN3-540-72039-1

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Topics in Strangeness Nuclear Physics
  • Nơi xuất bản: Springer Berlin Heidelberg
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN3-540-72038-3;ISBN9786610960187;ISBN1-280-96018-3;ISBN3-540-72039-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...