skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liquid detergents

Lai Kuo-Yann

Boca Raton : Taylor & Francis, c2006. - (668 LIQ 2006) - ISBN0824758358 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Liquid detergents
 • Tác giả: Lai Kuo-Yann
 • Chủ đề: Detergents; Chất tẩy; Hoạt tính hóa học
 • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:Surfactant science series ; v. 129
 • Nơi xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis
 • Năm xuất bản: c2006
 • Định dạng: xx, 689 p. : ill. ; 24 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0824758358 (acid-free paper)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...