skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A First Course in Mathematical Analysis

Cam. : Cam.U.Press , 1962 - (515 FIR 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    A First Course in Mathematical Analysis
  • Chủ đề: Giáo trình; Toán tích phân
  • Mô tả: Giáo trình toán tích phân dành cho sinh viên đã có kiến thức làm việc với tính toán và sẵn sàng tiếp thu thêm kiến thức này một cách có hệ thống.
  • Nơi xuất bản: Cam. : Cam.U.Press
  • Năm xuất bản: 1962
  • Định dạng: 186 tr.
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...