skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Đánh giá khả năng hình thành khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á trong những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nông Phan Đăng; Nguyễn Tiến Lực người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (382.1 NO-Đ 2013)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Đánh giá khả năng hình thành khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á trong những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
 • Tác giả: Nông Phan Đăng
 • Nguyễn Tiến Lực người hướng dẫn
 • Chủ đề: Quan hệ quốc tế; Khu vực thương mại; Đông Bắc Á; Thế kỷ 21
 • Mô tả: Trình bày cơ sở hình thành khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á trong những thập niên đầu thế kỷ 21: nghiên cứu sự hình thành các hiệp định thương mại tự do trên thế giới và khu vực Đông Á. Tìm hiểu các yếu tố tác động đến việc hình thành khu vực thương mại Đông Bắc Á gồm: yếu tố về địa lý, an ninh - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Nghiên cứu thuận lợi và khó khăn trong việc thiết lập khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á, những nỗ lực riêng và chung trong việc thiết lập khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á. Nghiên cứu cơ hội và thách thức, dự đoán tác động và đánh giá triển vọng của việc thiết lập khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
 • Năm xuất bản: 2013
 • Định dạng: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...