skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12

Triệu, Lệ Quỳnh; Nguyễn, Đức Dũng

Triệu, Lệ Quỳnh. (2016). Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17175

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12
 • Tác giả: Triệu, Lệ Quỳnh
 • Nguyễn, Đức Dũng
 • Chủ đề: Hóa học; Năng lực giải quyết vấn đề
 • Mô tả: Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực, phát triển NLGQVĐ cho HS và việc kiểm tra đánh giá NL này trong dạy học hóa học ở trường THPT. Điều tra, đánh giá thực trạng việc xây dựng và sử dụng đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển NL ở một số trường THPT hiện nay, đặc biệt là ở hai trường THPT Quảng Hà, THPT Đầm Hà thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình sách giáo khoa (SGK) hóa học lớp 12, đặc biệt là chương “Đại cương về kim loại”.
 • Năm xuất bản: 2016
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Triệu, Lệ Quỳnh. (2016). Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17175

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...