skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The almanac of American politics, 1990 : the senators, the representatives, and the governors : their records and election results, their states and districts

Barone Michael.; Ujifusa Grant

Washington, D.C. : National Journal, c1989. - (328.73 BAR 1989) - ISBN0892340436

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...