skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Israel at sixty : a pictorial and oral history of a nation reborn

Strober Deborah H.; Strober Gerald S

Hoboken, N.J : John Wiley & Sons, c2008. - (956.94 STR 2008) - ISBN0470053143 (cloth);ISBN9780470053140 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Israel at sixty : a pictorial and oral history of a nation reborn
  • Tác giả: Strober Deborah H.
  • Strober Gerald S
  • Chủ đề: Arab-Israeli conflict; Israel -- History; Lịch sử Israel
  • Mô tả: From the rise of Nazism to postwar efforts to establish the modern Jewish state -- The proclamation of the Jewish state and its upbuilding -- Seismic changes -- New realities -- Can Israel survive?.
  • Nơi xuất bản: Hoboken, N.J : John Wiley & Sons
  • Năm xuất bản: c2008
  • Định dạng: xxvi, 286 p. : ill., map ; 25 cm..
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN0470053143 (cloth);ISBN9780470053140 (cloth)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...