skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Borderline grades in high stakes clinical examinations: Resolving examiner uncertainty

Shulruf, B ; Adelstein, BA ; Damodaran, A ; Harris, P ; Kennedy, S ; O'Sullivan, A ; Taylor, S

ISSN: 1472-6920 ; E-ISSN: 1472-6920 ; DOI: 10.1186/s12909-018-1382-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...