skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybrid Learning: Innovation in Educational Practices: 8th International Conference, ICHL 2015, Wuhan, China, July 27-29, 2015, Proceedings

Cheung, Simon K. S. ; Kwok, Lam-For ; Yang, Harrison ; Fong, Joseph ; Kwan, Reggie;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Cheung, Simon K.S (Editor) ; Kwok, Lam-for (Editor) ; Yang, Harrison (Editor) ; Fong, Joseph (Editor) ; Kwan, Reggie (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319206202 ; ISBN: 3319206206 ; E-ISBN: 9783319206219 ; E-ISBN: 3319206214 ; DOI: 10.1007/978-3-319-20621-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...