skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Supervised Learning: Statistical Methods

Swiniarski, Roman W ; Pedrycz, Witold ; Kurgan, Lukasz A

Data Mining: A Knowledge Discovery Approach, pp.307-379

ISBN: 9780387333335 ; ISBN: 0387333339 ; E-ISBN: 9780387367958 ; E-ISBN: 0387367950 ; DOI: 10.1007/978-0-387-36795-8_11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...