skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recovery of bismuth and antimony metals from pressure-leaching slag

Zhang, Bao ; Li, Qian ; Shen, Wenqian ; Min, Xiaobo

Rare Metals, 2012, Vol.31(1), pp.102-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1007/s12598-012-0471-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Recovery of bismuth and antimony metals from pressure-leaching slag
  • Tác giả: Zhang, Bao ; Li, Qian ; Shen, Wenqian ; Min, Xiaobo
  • Chủ đề: pressure-leaching slag ; desulphurization ; hydrolysis ; precipitation
  • Là 1 phần của: Rare Metals, 2012, Vol.31(1), pp.102-106
  • Mô tả: The leaching behavior of metals from a pressure-leaching slag was investigated using a desulphurization-leaching-hydrolysis process for the recovery of bismuth and antimony. Various parameters were studied, including the amount of acid added, temperature, time, addition of NaCl and solid-liquid ratio in the leaching process. The experimental results show that the contents of bismuth and antimony are mostly enriched in the process of kerosene desulphurization. More than 98% Sb and 96% Bi are extracted under the determined conditions. In the process of hydrolysis, the precipitation rates of bismuth and antimony are 97.80% and 94.59%, respectively. Under the optimum experimental conditions, the recovery rate of bismuth and antimony can be up to 95.80% and 90.80%, respectively.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1007/s12598-012-0471-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...