skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed user interfaces: Usability and collaboration

Gallud, Jose A. ; Lozano, María D. ; Vanderdonckt, Jean

International Journal of Human - Computer Studies, January 2014, Vol.72(1), pp.44-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.10.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Distributed user interfaces: Usability and collaboration
  • Tác giả: Gallud, Jose A. ; Lozano, María D. ; Vanderdonckt, Jean
  • Chủ đề: Engineering
  • Là 1 phần của: International Journal of Human - Computer Studies, January 2014, Vol.72(1), pp.44-44
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.10.006

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...