skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Race against time to develop new antibiotics

Braine, Theresa;

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2011, Vol.89(2), pp.88-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862011000200006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Race against time to develop new antibiotics
  • Tác giả: Braine, Theresa
  • Chủ đề: Health Policy & Services ; Medicine
  • Là 1 phần của: Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2011, Vol.89(2), pp.88-89
  • Mô tả: The second part of a series of three news features on antimicrobial resistance looks at how the antibiotics pipeline is drying up while resistance to existing drugs is increasing. Theresa Braine reports.
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862011000200006

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...