skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, August 1995, Vol.32(3), pp.375-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032003015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Book Notes
  • Tác giả: Baev, Pavel
  • Chủ đề: International Relations ; Law
  • Là 1 phần của: Journal of Peace Research, August 1995, Vol.32(3), pp.375-375
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032003015

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...