skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An approach to Sustainable Product Lifecycle Management (Green PLM)

Vila, C. ; Abellán Nebot, José Vicente ; Albiñana, J. C. ; Hernandez, G.; Universitat Politècnica De València. Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior D'Enginyers Industrials

ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.608

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...