skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Work-related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold ; Sonnentag, Sabine ; Fullagar, Clive

Journal of Organizational Behavior, Feb 2012, Vol.33(2), p.276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.760

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...