skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The moral limits of the market: the case of consumer scoring data

Pham, Adam ; Castro, Clinton

Ethics and Information Technology, Jun 2019, pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13881957 ; E-ISSN: 15728439 ; DOI: 10.1007/s10676-019-09500-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...