skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How supernova feedback turns dark matter cusps into cores

Pontzen, Andrew ; Governato, Fabio; Governato, Fabio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 20, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20571.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...