skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta: Nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankaytossa vuosina 1920-1939

Raun, Toivo

The American Historical Review, Vol.108(1), pp.295-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta: Nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankaytossa vuosina 1920-1939
 • Tác giả: Raun, Toivo
 • Chủ đề: Karelia Russia ; Nonfiction ; History ; Nationalism ; Regions ; Independence
 • Là 1 phần của: The American Historical Review, Vol.108(1), pp.295-296
 • Mô tả: "Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta: Nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankaytossa vuosina 1920-1939" by Markku Kangaspuro is reviewed.
 • Nơi xuất bản: Oxford University Press
 • Năm xuất bản: Feb 2003
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...