skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large hydropower and legitimacy: A policy regime analysis, applied to Myanmar

Foran, Tira ; Kiik, Laur ; Hatt, Sullivan ; Fullbrook, David ; Dawkins, Alice ; Walker, Simon ; Chen, Yun

Energy Policy, Nov 2017, Vol.110, p.619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03014215 ; E-ISSN: 18736777

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...