skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guest Editors' Introduction to the Special Section on Exception Handling: From Requirements to Software Maintenance

Garcia, Alessandro ; Romanovsky, Alexander ; Issarny, Valerie

IEEE Transactions on Software Engineering, Mar/Apr 2010, Vol.36(2), pp.147-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2010.45

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Guest Editors' Introduction to the Special Section on Exception Handling: From Requirements to Software Maintenance
  • Tác giả: Garcia, Alessandro ; Romanovsky, Alexander ; Issarny, Valerie
  • Chủ đề: Computer Science
  • Là 1 phần của: IEEE Transactions on Software Engineering, Mar/Apr 2010, Vol.36(2), pp.147-149
  • Mô tả: The four papers in this special section focus on topics related to exception handling.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2010.45

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...