skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sustained-release dexamethasone effective in fluorescein staining scores

Groves, Nancy

Ophthalmology Times, Nov 1, 2016, Vol.41(18), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193032X ; E-ISSN: 21507333

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Sustained-release dexamethasone effective in fluorescein staining scores
  • Tác giả: Groves, Nancy
  • Chủ đề: Cornea
  • Là 1 phần của: Ophthalmology Times, Nov 1, 2016, Vol.41(18), p.29
  • Mô tả: NORFOLK, VA A SUSTAINED-release dexamethasone 0.4 mg intracanalicular depot (OTX-DP; Dextenza, Ocular Therapeutix) showed promise when compared with placebo in an exploratory phase II study in subjects with signs and symptoms of inflammatory dry eye disease, said John D. Sheppard, MD. "We have a very...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0193032X ; E-ISSN: 21507333

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...