skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael ; Merkley, Eric ; Ansong, Charles ; Kaiser, Brooke ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping ; Prakash, Vittal ; Leiser, Owen ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry ; Kreuzer, Helen ; Shamoo, Yousif

PLoS Genetics, Dec 2014, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15537390 ; E-ISSN: 15537404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...