skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emerging global partnership: Brazil and China

Haibin, Niu

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2010, Vol.53(spe) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000300011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Emerging global partnership: Brazil and China
  • Tác giả: Haibin, Niu
  • Chủ đề: Brazil ; China ; International Relations ; Partnerships ; Global Economy ; Brazil ; China ; Global Partnership
  • Là 1 phần của: Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2010, Vol.53(spe)
  • Mô tả: The Lula era has witnessed a changing bilateral strategic partnership between China and Brazil, having the interlocutions between both countries became more substantial, comprehensive and influential. To enlarge the global impacts of the partnership, both countries should inject more regional and global components into their bilateral agenda. In doing so, both sides need to enhance the ties not only in terms of economic cooperation but also of social interaction [PUBLICATION ]
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000300011

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...